1. Γενικά

H πρόσβαση και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (εφεξής So Chic), των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής (εφεξής «Υπηρεσίες») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Για τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των όρων χρήσης της So Chic, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για το λόγο αυτό συνίσταται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών κατά διαστήματα, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης. Η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στην So Chic από τον χρήστη μετά την ενημέρωση του για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή του με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση της So Chic.

Η πρόσβαση στη So Chic επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Ωστόσο η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της So Chic θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες της So Chic αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του.

Η χρήση της So Chic από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Επισημαίνεται στους χρήστες ότι στη So Chic ενδέχεται να υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Εταιρεία και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχόμενων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες και η So Chic δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη.

Το περιεχόμενο της So Chic απευθύνεται σε ενήλικους και σε άτομα με συναλλακτική ικανότητα. Η So Chic βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στη δήλωση του χρήστη αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων κατά την εγγραφή του χρήστη. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της So Chic που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την So Chic. Σε περίπτωση χρήσης τέτοιου είδους υπηρεσιών από ανήλικους η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να αξιώσει αποζημίωση από τον κηδεμόνα για οποιαδήποτε βλάβη προκαλέσουν οι πράξεις του ανήλικου τέκνου του.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση των υπηρεσιών της So Chic.

2. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας– Σήματα

H So Chic και το περιεχόμενό της (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο της So Chic δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας

3. Ευθύνη της Εταιρείας

Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στη So Chic ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρείας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση της So Chic ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση δεν μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στην So Chic, ούτε μπορεί να δεσμευτεί ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Εγγυάται όμως για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των προϊόντων. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση της So Chic, ούτε για τυχόν ζημία, οποιουδήποτε είδους, η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο της So Chic, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο του.

4. Εγγραφή/Λογαριασμός Μέλους

Η εγγραφή του χρήστη ως μέλος της So Chic είναι προαιρετική και δεν είναι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Με την εγγραφή τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη παραμένουν καταχωρημένα και κατά συνέπεια δεν θα είναι απαραίτητο σε κάθε νέα αγορά να συμπληρώνονται εκ νέου.

Με την εγγραφή σας στη So Chic και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης ο χρήστης συμφωνεί:
i) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται προκειμένου να έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του
ii) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, προκειμένου να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του γίνεται αυτομάτως μέλος της SoChic και παραλαμβάνει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Τα προσωπικά στοιχεία που χορηγούνται από τον χρήστη κατά την διαδικασία της εγγραφής, η εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά:
i) για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με τον χρήστη
ii) για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας
iii) για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική συναλλαγή
iv) για τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη πορεία της παραγγελίας του και το ιστορικό των συναλλαγών του.

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (useraccount) και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση του λογαριασμού τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν του παρόντες όρους. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Ως μέλος της So Chic ο χρήστης συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης πόντων της εταιρείας (Chic Rewards), μπορεί να τύχει προνομιακές εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα και να συμμετέχει σε κληρώσεις για δωροεπιταγές.

5. Διαφημιστικά ενημερωτικά μηνύματα– Παροχή αδείας για διαφημιστικούς λόγους

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που ενδεχομένως διαφημίζονται στη So Chic και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Ο χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στη So Chic προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να αποστείλει σχετική αίτηση και να λάβει ρητή άδεια από την Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών της So Chic για εμπορική άγρα πελατών από χρήστες της So Chic χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από την Εταιρεία.

6. Εγγραφή σε Newsletter

Η εγγραφή του χρήστη στο Newsletter της εταιρείας γίνεται εξ ελευθεριότητάς του και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών της So Chic, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησης.
Η εγγραφή του χρήστη στο Newsletter της So Chic ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης παρέχει στην εταιρεία τη συγκατάθεσή του για αποστολή ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού ενώ ταυτόχρονα γίνεται δέκτης ειδικών προνομίων ανάλογα με την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει κάθε φορά η εταιρεία, όπως εκπτώσεις κατά την πρώτη αγορά, συμμετοχή σε κληρώσεις κ.τ.λ.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί όροι

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – AlternativeDisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την SoChic μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

8. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον ν. 4624/2019 και τον ν. 3471/2006).